De volgende teksten uit het arbeidsomstandighedenbesluit hebben betrekking op de keuring:

(Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7)

Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
[Artikel 7.4a lid 3]

Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.
[Artikel 7.4a lid 5]

Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.
[Artikel 7.4a lid 6]

De volgende teksten uit de NEN 3140 norm hebben betrekking op de keuring:

(Bron: NEN 3140: Werken met laagspanningsinstallaties)

Installaties en elektrische arbeidsmiddelen (zoals handgereedschap, toestellen, kantoormachines, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc.) moeten periodiek gecontroleerd worden op basis van een risicoanalyse ,de frequentie van de periodieke instructies moet eveneens worden bepaald op basis van een risicoanalyse.

De risicoanalyse en de controle kunnen alleen worden uitgevoerd door een voldoende onderricht persoon. Dit is iemand met de juiste opleiding, kennis van regelgeving en de benodigde certificaten.

Concreet betekent dit dat u alle elektrische apparaten op veiligheid dient te laten inspecteren door iemand die bevoegd is dit te doen. Deze bevoegde persoon beslist tevens wanneer de machine opnieuw geïnspecteerd moet worden. In negen van de tien gevallen is dit na één jaar. Onze medewerkers zijn in het bezit van alle benodigde certificaten en trainingen om deze inspecties uit te voeren en u uitgebreid in te lichten hierover.